ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε έγγραφο που αναφέρεται εδώ, αποτελεί το κείμενο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και αφορούν στην αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.expresspublishing.co.uk αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών της εταιρείας με την επωνυμία «EXRPESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EXPRESS PUBLISHING» και «EXPRESS PUBLISHING A.E.», που εδρεύει στο Μενίδι Αττικής, οδός Γαρδένιας 25, με ΑΦΜ 094212463, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000957401000, τηλ. 210 2409924, fax. 210 2409928, email: elt@expresspublishing.gr

Η Express Publishing κατά την πολυετή παρουσία της στο χώρος της εκπαίδευσης παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό και έχει δημιουργήσει την παρούσα ιστοσελίδα προς ενημέρωση των πελατών της, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως αγοράς των προϊόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Express Publishing παραχωρεί στους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, της οποίας είναι η νόμιμη και μοναδική κάτοχος, το περιορισμένο, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην εν λόγω ιστοσελίδα ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και όλους τους νόμους που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα δεσμεύεστε ανεπιφύλακτα και άνευ ετέρου από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δημιουργούν ένα δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ υμών και της Express Publishing, βάσει του οποίου σας παραχωρείται μόνον η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στους χρήστες να βλέπουν, εκτυπώνουν και εγκαθιστούν υλικό από αυτή την ιστοσελίδα για προσωπική, μη διαφημιστική ή εκπαιδευτική εντός εκπαιδευτικής αίθουσας χρήση μόνον με τον περιορισμό όμως της μη αλλοίωσης, αφαίρεσης ή τροποποίησης οποιουδήποτε καταχωρημένου σε αυτή εμπορικού σήματος, δικαιώματος δημιουργού ή οπουδήποτε άλλου σήματος ιδιοκτησίας και γενικότερα οτιδήποτε αφορά την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, αποκλειομένης κάθε άλλης χρήσης, αναπαραγωγής, δημόσιας παρουσίασης ή διανομής αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό ή δημόσιο σκοπό.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Το σύνολο των πληροφοριών και των λεπτομερειών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελούν πρόταση πώλησης από πλευράς της εταιρείας αλλά παρέχονται προς ενημέρωση των χρηστών αυτής αλλά και των πελατών της εταιρείας.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας με την οριστική έγκριση της πληρωμής αυτής αλλά και εφόσον η εκάστοτε παραγγελία γίνει αποδεκτή εκ μέρους της εταιρείας με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς εσάς που θα επιβεβαιώνει την αγορά και την αποστολή των προϊόντων.

Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμίζεται από το νομοθετικό καθεστώς του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και υποβάλλοντας παραγγελίες αγοράς προϊόντων της εταιρείας επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς ανάληψη σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, παραγγελίες αγορών μέσω της ιστοσελίδας δε θα γίνονται αποδεκτές και η εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη για την ολοκλήρωσή τους παρά μόνο αν αυτές υποβάλλονται από τον κηδεμόνα ή τον εποπτεύοντα του ανήλικου ή δικαιοπρακτικά ανίκανου αντίστοιχα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το σύνολο των παραγγελιώνp που υποβάλλονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων την εκάστοτε χρονική στιγμή. Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακριβή ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και θα σας ενημερώνει άμεσα για την τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων άμα τη παραλαβή της παραγγελίας σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα και την επιλογή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν μέσω της επιλογής «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ» θα σας ζητηθεί να συνεχίσετε με την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω συγκεκριμένων διαδοχικών βημάτων, που περιλαμβάνουν:

1. Ενημέρωση και έγκριση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην υπό υποβολή παραγγελία σας (ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, τιμή, ποσότητα, ενδεχόμενη προσφορά κλπ).

2. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης τιμολόγησης, αποστολής και επικοινωνίας κλπ).

3. Επιλογή του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας.

4. Επιλογή του τρόπου αποστολής των προϊόντων και ενημέρωση αναφορικά με το κόστος της αποστολής.

5. Συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την πληρωμή της παραγγελίας ανάλογα προς τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε στα προηγούμενα βήματα.

6. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης αλλά και την οριστική επιβεβαίωση της παραγγελίας και αποδοχή της υποχρέωσης προς πληρωμή αυτής με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Με την οριστική υποβολή της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εκ μέρους της εταιρείας, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας σας, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής και τυχόν άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε προϊόν υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα ή να δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο. Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον το σύνολο ή μέρος του τιμήματος έχει ήδη καταβληθεί από εσάς, η εταιρεία θα σας επιστρέφει το τυχόν εκάστοτε ήδη καταβληθέν ποσό στο ακέραιο.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται, κατά περιόδους, στην ιστοσελίδα μας. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία, όπως αναλύονται στο βήμα «Έξοδα αποστολής» κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα προστεθούν στο συνολικό οφειλόμενο ποσό αμέσως πριν την οριστική υποβολή της παραγγελίας σας.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, ωστόσο ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν καμία παραγγελία για την οποία σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι:

 1. Με πιστωτική κάρτα VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD & DINERS οποιαδήποτε τράπεζας.

  Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μέσω συστημάτων ασφαλείας (SSL 128 bit encryption) της Eurobank.

  Κατά τη διάρκεια της αγοράς σας μεταφέρεστε στην τράπεζα Eurobank για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, έτσι ώστε κανένα προσωπικό και ευαίσθητο δεδομένο της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποθηκεύετε στο σύστημα της Express Publishing.

 2. Aντικαταβολή

  Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής, πληρώνετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας κατά την παράδοσή της σε εσάς, στον Διανομέα (Courier).

 3. Κατάθεση σε Τράπεζα

  Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και να αποσταλεί η παραγγελία σας, θα πρέπει μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να προχωρήσετε σε κατάθεση του τελικού ποσού σε μία από τις παρακάτω τράπεζες:

  Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΡ. Λογαριασμού: 6602-128230-426
  IBAN: GR40 0171 6020 0066 0212 8230 426

  Τράπεζα: EFG Eurobank SA
  ΑΡ. Λογαριασμού: 0026 0244 14 02002 47642
  IBAN: GR 170 260244 0000 140 200 247642

  Τράπεζα: ALPHA BANK
  ΑΡ. Λογαριασμού: 117 00 2320003667
  IBAN: GR12 0140 1170 1170 0232 0003 667

  Τράπεζα: ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΡ. Λογαριασμού: 109/470190-96
  IBAN: GR8901101090000010947019096

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την κατάθεση και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο email: finance@expresspublishing.gr ή στο Fax: 210 2409928.
  Θα παραλάβετε email επιβεβαίωσης για την κατάθεσή σας και την εκτέλεση της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας.

 4. PayPal

  Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, μεταφέρεστε αυτόματα στην ιστοσελίδα του PayPal, όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας.

  Το PayPal εγγυάται για την απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας και η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτα γίνεται μέσω συστημάτων ασφαλείας του PayPal, έτσι ώστε κανένα προσωπικό και ευαίσθητο δεδομένο της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποθηκεύετε στο σύστημα της Express Publishing. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του PayPal.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα Στρώματα υποδοχών (SSL) είναι το παγκόσμιο πρότυπο κανόνας για την Διαδικτυακή Ασφάλεια.

Η τεχνολογία SSL χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την προστασία πληροφοριών οι οποίες διαβιβάζονται μέσα στο Διαδίκτυο με το παρόν HTTP πρωτόκολλο. Το SSL παρέχει στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας την διαβεβαίωση της πρόσβασης σε μια έγκυρη, “μη-πλαστή” ιστοΣελίδα, και αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων ή παραποίηση προσωπικών δεδομένων. Η υποστήριξη για SSL είναι ενσωματωμένη σε όλα τα μείζονα λειτουργικά συστήματα, στις εφαρμογές Διαδικτύου και στο υλικό των server του ηλεκτρονικού καταστήματός μας αλλά και κατά τη σύνδεση σας στη τράπεζα Eurobank. Τα Πιστοποιητικά SSL της VeriSign εξασφαλίζουν την προστασία ευαίσθητων δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ των servers.

Πιο αναλυτικά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Το σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας του καταστήματός μας είναι πιστοποιημένο από την εταιρεία Verisign.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος του προϊόντος που σας παραδόθηκε, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία δηλώνοντας το λόγο που θεωρείτε ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό αλλά και περιγράφοντας λεπτομερώς το ίδιο το προϊόν και το ελάττωμα, που θεωρείτε ότι έχει. Η εταιρεία θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος, το οποίο αφού παραληφθεί από την εταιρεία θα εξεταστεί λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητά του. Στη συνέχεια και βάσει της διαπίστωσης ή μη του ελαττώματος θα ενημερωθείτε από την εταιρεία για τυχόν αντικατάσταση του προϊόντος ή για τυχόν επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς και τυχόν πρόσθετων χρεώσεων (έξοδα παράδοσης κλπ.). Τυχόν επιστροφή των χρημάτων σας θα λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατό με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή και πάντως εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση της εταιρείας ότι δικαιούστε την επιστροφή των χρημάτων σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως πελάτης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας, που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών, να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πώλησης (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω).

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με οποιοδήποτε από τα μέσα που παρέχει ο νόμος, σε κάθε περίπτωση θα θεωρείται ότι έχετε ασκήσει νομίμως το εν λόγω δικαίωμα αν αποστείλετε το έντυπο επιστροφής που σας παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας εδώ ή αν λάβουμε κάποια άλλη σαφή σας δήλωση με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κλπ.) αναφορικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πώλησης.

Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει άμεσα τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε γνώση της δήλωσής σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και να ενημερώσει προς τούτο την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Στην περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσό που καταβάλατε για τα εν λόγω προϊόντα. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα βαρύνουν εσάς. Η εταιρεία αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων και αφού εγκρίνει ότι η κατάστασή τους είναι η προσήκουσα, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο παρόν άρθρο, θα φροντίσει δίχως καθυστερήσεις για την επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε προς εμάς για τα εν λόγω προϊόντα με το ίδιο μέσο πληρωμής που είχε χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη. Σημειώστε ότι δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

Έντυπο Υπαναχώρησης

Περιορισμοί

Το δικαίωμα τη υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης δεν παρέχεται στις εξής περιπτώσεις:

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι η παροχή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

 • CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.

 • Ψηφιακό περιεχόμενο μη παρεχόμενο πάνω σε υλικό μέσο.

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από μια Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε δίχως να έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο ή η αρχική συσκευασία τους.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, οφείλετε να επιστρέψετε αυτό συνοδευόμενο από την αρχική του συσκευασία και ό,τι πιθανόν το συνόδευε.

Σημειώνεται ότι καμία επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή και κανένα ποσό δεν θα επιστρέφεται εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή εάν είναι καταστραμμένο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ

Η ευθύνη της εταιρείας αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας περιορίζεται στην τιμή του προϊόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή το Νόμο.

Η Express Publishing προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ορθές, διατίθενται σε βάση «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου και καμία εγγύηση δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα δε δίνεται ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ορθό, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο. Η Express Publishing δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή ο υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλων ειδών επιβλαβείς υπολογιστικούς κώδικες και η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών αυτής.

Επιπλέον, η Express Publishing δε φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα ιστοσελίδα και περαιτέρω δε θα ευθύνεται η ίδια, οι υπάλληλοί της ή ο οποιοσδήποτε νομίμως προστηθείς αυτής για οποιουδήποτε είδους ζημία, παρεπίμπτουσα, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, ειδική αποζημίωση, έξοδα ή χρηματικές ποινές συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά αναφερομένων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων και κάθε άλλης αξίωσης που δύναται να προκύψει από τη χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, καθώς και κάθε άλλης συνδεδεμένης σε αυτή έτερη ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

Η Express Publishing παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες καλή τη πίστη και μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Η Express Publishing δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το υλικό και το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με τον δικτυακό της τόπο. Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα, για τις πληροφορίες που παρέχονται δι’ αυτών.

Επιπλέον, αναφορικά με τη δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες της ιστοσελίδας να δημοσιοποιούν δικό τους υλικό σε κάποια τμήματα αυτής, ρητώς δηλώνεται από την Express Publishing ότι αυτή δε φέρει καμία ευθύνη για το υλικό που δημοσιοποιείται από τους χρήστες της, το οποίο και δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της. Η δημοσιοποίηση υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα συνηγορεί στο γεγονός ότι οι χρήστες έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα διαχείρισης αυτού του υλικού και το υλικό αυτό δε θα είναι δυσφημιστικό, παράνομο, απειλητικό, άσεμνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποδοκιμαστέο. Η Express Publishing έχει το απόλυτο δικαίωμα να αναθεωρήσει, τροποποιήσει, διορθώσει ή διαγράψει οποιοδήποτε υλικό δημοσιευτεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, ενημέρωση ή άλλη ανακοίνωση που απαιτείται να δοθεί στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή κατάρτισης της Σύμβασης Πώλησης προϊόντων της εταιρείας πρέπει να γίνεται εγγράφως και να παραδίδεται ιδιοχείρως (με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη από δεόντως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρείας) ή να αποστέλλεται με συστημένη αποστολή, τηλεομοιοτυπία ή τηλέτυπο και, όταν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει δεόντως ληφθεί από το συμβαλλόμενο μέρος δέκα (10) ημέρες μετά την ταχυδρόμησή της ή να αποστέλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, οπότε και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την εταιρεία σε 24 ώρες μετά την αποστολή του μηνύματος.

Με την χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αγορά των προϊόντων μας μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δίχως τούτο να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων σας.

ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η Σύμβαση Πώλησης που συνάπτεται μέσω της ιστοσελίδας είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Ο πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει, επιτρέψει ή με άλλο τρόπο διαθέσει οποιοδήποτε συμφέρον, όφελος ή υποχρέωση βάσει της Σύμβασης Πώλησης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, αναθέσει με υπεργολαβία ή διαθέσει με άλλο τρόπο μια Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της τυχόν απορρέουν από αυτήν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, δίχως τούτο να θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρεία δε θα είναι υπεύθυνη έναντι του πελάτη για καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης της Σύμβασης, εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε) πυρκαγιά, πόλεμο, αποκλεισμό, απεργίες ή άλλα εργασιακά προβλήματα, κυβερνητικούς κανονισμούς ή ενέργειες, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της εταιρείας. Αν μία τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία που οφείλεται σε ανωτέρα βία συνεχιστεί για περίοδο άνω των έξι (6) μηνών, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό άμεσα κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία της εταιρείας να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων ή της τυχόν συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της δυνάμει αυτών, δεν συνιστά αποποίηση ή επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιοποιήσει το ίδιο σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, κάθε τέτοια παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα δεν πρέπει να λειτουργεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση και κανένα δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο που εκχωρείται ή διατηρείται από την εταιρεία δεν αποκλείει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Express Publishing διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης, διαγραφής, αντικατάστασης, τροποποίησης και γενικά κάθε μεταβολής των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίησης ή προμήνυση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί αυτό απαραίτητο. Τυχόν τέτοιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις θα θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές από τους χρήστες της ιστοσελίδας απλώς και μόνο με τη χρήση αυτής μετά την ανάρτηση των νέων διαφοροποιημένων όρων ή τη γνωστοποίησή τους στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο. Το προαναφερόμενο δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής των όρων χρήσης ή ακόμη και των λειτουργιών της ιστοσελίδας δεν υπάγεται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, χρονικό ή άλλης μορφής, και τυχόν άσκησή του δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος της Express Publishing.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων τυχόν των προηγούμενων συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος είναι ή κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους ή κανονισμούς, όλες οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε ισχύ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις των πελατών μας τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από την εταιρεία μας και είναι πολύτιμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Παρακαλείστε όπως χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Free shipping

Free shipping

On all products

Secure payments

Secure payments

100% secure payment

Instant support

Instant support

Through our contact form

Follow us on Instagram